นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 670818
Page Views 1096892
 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลซาง, ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็นต่อเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลซางที่เมนูด้านขวา

การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น

การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (10 เม.ย. 66)
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส 2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10 เม.ย. 66)
การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy (15 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ ระบบแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" (13 มี.ค. 66)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 6/2566 (08 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 5/2566 (08 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 3/2566 (08 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 1/2566 (08 มี.ค. 66)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ประเมิน (27 ก.พ. 66)
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ก่อสร้างระบบประปา ม.11 (26 ม.ค. 66)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลาดน้อย ม.2 (21 ต.ค. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 (04 ต.ค. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (16 ก.ย. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (16 ก.ย. 65)
 
คู่มือประชาชน
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ ดร.01 (04 ก.พ. 65)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน แบบ ดร.02 (04 ก.พ. 65)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ ดร.06 (04 ก.พ. 65)
คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ (04 ก.พ. 65)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (04 ก.พ. 65)
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ (04 ก.พ. 65)
หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ(กรณีผู้ดูแลขอเปลี่ยนแปลง) (04 ก.พ. 65)
หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ(กรณีคนพิการขอเปลี่ยนแปลง) (04 ก.พ. 65)
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (04 ก.พ. 65)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (04 ก.พ. 65)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 JM 15 พ.ค. 66
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 JM 10 พ.ค. 66
จดทะเบียนพาณิชย์ ประชาชนตำบลซาง 20 ก.พ. 66
การบุกรุกที่สาธารณะ น้องภัทร 20 ก.พ. 66
ไฟไหม้แจ้งได้ที่ไหน พงศภัค กางทอง 20 ก.พ. 66
สอบถาม อดุล 18 ก.พ. 65
ขอใช้น้ำประปา เจี๊ยบ 18 ก.พ. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองลาดน้อย ม.2 (03 ต.ค. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 (21 ก.ย. 65)
ถนน คสล. ม.7 (15 ก.ย. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสามขา ม.2 (15 ก.ย. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (15 ก.ย. 65)
ก่อสร้างเมรุฌาปนกิจศพ บ้านโคกบริการ หมู่ที่ 4 (04 ก.ค. 65)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาง หมู่ที่ 1 สายดงเสียด ถึง ฟาร์มหมู (10 พ.ย. 64)
อาหารเสริม(นม) UHT (06 ต.ค. 64)
ถนน คสล. ม.2 (09 ก.ย. 64)
อาหารเสริม(นม) UHT (23 มิ.ย. 64)
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ บก 0023.2/ว1496 ลว 4 เมษายน 2565 เรื่ืองแจ้งมติ ก.ท.จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 3/2565 (25 พ.ค. 66)
ที่ มท 0816.2/ว9628 ลว.23 ธ.ค.65 เรื่อง การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) (13 ก.พ. 66)
ที่ มท 0816.2/ว7124 ลว. 26 ก.ย.65 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน (13 ก.พ. 66)
ที่ มท 0816.2/ว9433 ลว 15 ธ.ค.65 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน (13 ก.พ. 66)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (07 ก.พ. 65)
หนังสือเวียน กวจ ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 ยกเลิก ว845 (02 ก.พ. 65)
ประกาศ กท.จ.บึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (05 ม.ค. 65)
ประกาศ กท.จ.บึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2563 (01 ม.ค. 65)
63ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรป (07 เม.ย. 64)
62ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรป (07 เม.ย. 64)
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (03 เม.ย. 66)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2565 (08 เม.ย. 65)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (08 เม.ย. 64)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (02 ก.ค. 63)
รายงานรายรับจริง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (26 มิ.ย. 63)
รายงานรายจ่ายจริง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (26 มิ.ย. 63)
รายงานรายรับจริง รอบ 6 เดือน ปีงบ 2562 (24 มี.ค. 63)
รายงานรายจ่ายจริง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (24 มี.ค. 63)
รายงานรายจ่ายจริง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (24 มี.ค. 63)
รายงานรายรับจริง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (24 มี.ค. 63)
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 มี.ค. 66)
รายงานการติดตามแและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (14 ก.พ. 66)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ..2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 มี.ค. 65)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 (08 เม.ย. 64)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 มิ.ย. 63)
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (23 พ.ค. 62)
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน (23 พ.ค. 62)
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22 พ.ค. 62)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (รอบ 2) ( เม.ย. 61 - ก.ย. 61 ) (03 พ.ค. 62)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (รอบ 1) ( ต.ค. 60 - มี.ค. 61 ) (03 พ.ค. 62)
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน (17 ก.พ. 65)
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (07 เม.ย. 64)
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ทต.ซาง (05 เม.ย. 64)
คู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (29 มิ.ย. 63)
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (29 มิ.ย. 63)
การรับชำระภาษีบรุงท้องที่- (24 พ.ค. 62)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต (24 พ.ค. 62)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (24 พ.ค. 62)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (24 พ.ค. 62)
การจดทะเบียนพาณิชย์ _ตั้งใหม่_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรม (24 พ.ค. 62)
 
มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการฯ (24 พ.ค. 62)
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 (03 เม.ย. 66)
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 (07 เม.ย. 65)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2564 (21 เม.ย. 64)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 (29 มิ.ย. 63)
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2563 (26 มิ.ย. 63)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 มิ.ย. 63)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (07 พ.ค. 62)
เทศบัญญัติงบประมาณการรายรับ ประจำปี 2562 (03 พ.ค. 62)
เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2562 (03 พ.ค. 62)
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต (04 ก.พ. 65)
คู่มือร้องเรียนการทุจริต (16 เม.ย. 64)
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ (18 ก.พ. 65)
การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 2564 (21 เม.ย. 64)
ข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต (16 เม.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (16 พ.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (16 พ.ค. 62)
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต (16 พ.ค. 62)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น (16 พ.ค. 62)
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 ด. ปี 64 (21 เม.ย. 64)
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน (13 พ.ค. 62)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (13 พ.ค. 62)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (13 พ.ค. 62)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (13 พ.ค. 62)
(13 พ.ค. 62)
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (09 ก.พ. 66)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (15 ต.ค. 64)
แผนการดำเนินงานปี 2564 (07 เม.ย. 64)
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22 พ.ค. 62)
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (13 พ.ค. 62)
 
ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยขน์อื่นใด
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (31 มี.ค. 66)
ประกาศนโยบายไม่รับาของขวัญ (No Gift Policy) (14 มี.ค. 66)
ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยขน์อื่นใด (10 ม.ค. 65)
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2564 (02 เม.ย. 64)
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต (16 พ.ค. 62)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลซาง(พ.ศ.2566 -2570) (23 ส.ค. 65)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) (04 ก.พ. 65)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 (08 เม.ย. 64)
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (08 เม.ย. 64)
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (13 ก.พ. 66)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.2564 (03 ก.พ. 65)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (07 เม.ย. 64)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563(คะแนน) (07 เม.ย. 64)
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ (02 ก.ค. 63)
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
รายงานผลการเก็บสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี พ.ศ.2565 (05 ต.ค. 65)
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (29 มิ.ย. 63)
รายงานการจัดบริการสาธารณะฯ ปี 2561 (22 พ.ค. 62)
คำสั่งคณะกรรมการฯ (22 พ.ค. 62)
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (22 ก.พ. 65)
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 (20 ก.พ. 66)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 (04 ก.พ. 65)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 64 (07 เม.ย. 64)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 62 (16 มิ.ย. 63)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2561 กองคลัง (28 พ.ค. 62)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2561 สำนักปลัด (28 พ.ค. 62)
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (21 ก.พ. 66)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ก.พ. 65)
การรายงานผลการดำเนินการตามความเสี่ยง ปี 2564 (22 เม.ย. 64)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 62 (16 มิ.ย. 63)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (28 พ.ค. 62)
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 (04 เม.ย. 66)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (05 เม.ย. 65)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 (21 เม.ย. 64)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (29 มิ.ย. 63)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (11 มิ.ย. 63)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 (28 พ.ค. 62)
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการการจัดการร้องเรียนทุจริต (16 เม.ย. 64)
คู่มือปฏิบัติงานทุจริต (09 เม.ย. 64)
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (28 พ.ค. 62)
 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลซาง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (05 มิ.ย. 62)
 
โทษของยาเสพติด
ความรู้เรื่องยาเสพติด (10 ก.ค. 62)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
เม.ย. 2566 (26 พ.ค. 66)
มี.ค. 2566 (03 เม.ย. 66)
ก.พ. 2566 (03 มี.ค. 66)
ม.ค. 66 (06 ก.พ. 66)
ธ.ค. 2565 (09 ม.ค. 66)
พ.ย. 2565 (01 ธ.ค. 65)
ต.ค. 2565 (01 ธ.ค. 65)
ก.ย. 2565 (30 ก.ย. 65)
ส.ค. 2565 (05 ก.ย. 65)
ก.ค. 2565 (09 ส.ค. 65)
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แจ้งประชาคม ม.4 (01 มี.ค. 66)
แจ้งประชาคม ม.2 (17 ก.พ. 66)
แจ้งประชาคม ม.12 (09 ก.พ. 66)
แจ้งประชาคม ม.7 (27 ม.ค. 66)
จ้งประชาคม ม.2 (14 ธ.ค. 65)
แจ้งประชาคม ม.11 (22 พ.ย. 65)
แจ้งประชาคม ม.13 (01 พ.ย. 65)
แจ้งประชาคม ม.13 (31 ส.ค. 65)
แจ้งประชาคม ม.1 (29 ส.ค. 65)
แจ้งประชาคม ม.7 (29 ส.ค. 65)
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (29 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (23 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (19 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (19 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (18 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (16 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (16 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (15 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (08 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (08 พ.ค. 66)
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เปลี่ยนแปลงก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (15 ก.ย. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (13 ก.ย. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสามขา ม.2 (13 ก.ย. 65)
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก ม.11 (31 ส.ค. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองลาดน้อย ม.2 (30 ส.ค. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (30 ส.ค. 65)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 (30 ส.ค. 65)
อาหารเสริม(นม) UHT (06 ต.ค. 64)
ถนน คสล. ม.2 (23 ส.ค. 64)
ถนน คสล. ม.1 (23 ส.ค. 64)
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (20 ต.ค. 65)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564 (10 มี.ค. 65)
ประกาศชนะผู้เสนอราคา ไตรมาสที่ 4 (01 ต.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ไตรมาสที่ 3 (02 ก.ค. 64)
ประกาศชนะผู้เสนอราคา ไตรมาสที่ 2 (02 เม.ย. 64)
ประกาศชนะผู้เสนอราคา ไตรมาสที่ 1 (02 เม.ย. 64)
สรุปบัญชีโครงการก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (29 ก.ย. 63)
ประกาศชนะผู้เสนอราคา ไตรมาสที่ 4 (29 ก.ย. 63)
ประกาศชนะผู้เสนอราคา ไตรมาสที่ 4 (29 ก.ย. 63)
ประกาศชนะผู้เสนอราคา ไตรมาสที่ 2 (09 เม.ย. 63)
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (07 เม.ย. 64)
คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ (07 เม.ย. 64)
คำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (07 เม.ย. 64)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (07 เม.ย. 64)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ2564 (07 เม.ย. 64)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลซาง (07 เม.ย. 64)
ปฏิทินการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 (07 ต.ค. 63)
ตรวจสอบสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ()
ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบ2563 ()
แบบฟอร์มการลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ()
 
ปฎิทินจ่ายเบี้ยยังชีพแบบโอนเข้าบัญชีธนาคาร
 
คู่มือสำหรับประชาชน (กองช่าง)
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง (02 ก.ค. 63)
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารที่พักอาศัย (02 ก.ค. 63)
คำขอใช้รถบรรทุกเครนฯ (02 ก.ค. 63)
คำร้องขอซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (02 ก.ค. 63)
คำร้องใช้น้ำประปา (02 ก.ค. 63)
คำร้องทั่วไปงานประปา (02 ก.ค. 63)
คำร้องทั่วไปงานไฟฟ้า (02 ก.ค. 63)
คู่มือสำหรับประชาชน(ฉบับรวม)(กองช่าง) (02 ก.ค. 63)
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2565 (11 พ.ย. 65)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 (11 เม.ย. 65)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 (21 ก.พ. 65)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 (04 ม.ค. 65)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานพ.ศ.2563 (16 เม.ย. 64)
ีรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาาครัฐในปี พ.ศ. 2562 (08 ก.ค. 63)
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2566 (03 เม.ย. 66)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี2566 (31 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 (15 มี.ค. 66)
รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน (21 ก.พ. 65)
รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตามแผนขับเคลื่อน (16 เม.ย. 64)
รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในการ (08 ก.ค. 63)
 
งานกิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 (29 พ.ค. 66)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (29 พ.ค. 66)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 (29 พ.ค. 66)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง รายละเอียดการประชุมสมาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (29 พ.ค. 66)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง เรื่องรายละเอียดการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (18 พ.ค. 66)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง เรื่อง รายละเอียดการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (09 ก.พ. 66)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 (07 ก.พ. 66)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (18 พ.ย. 65)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (18 พ.ย. 65)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (18 พ.ย. 65)
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลเรื่องแจ้งนโยบายการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สินหร (18 ก.พ. 65)
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 2564 (21 เม.ย. 64)
การแจ้งเรื่องการปราบปรามทุจริตในที่ประชุมประจำเดือน (16 เม.ย. 64)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (01 เม.ย. 64)
ประชุุมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครั (01 เม.ย. 64)
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เทศบัญญัติ)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (29 พ.ค. 66)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (15 ต.ค. 64)
เทศบัญญัติปี 64 (08 เม.ย. 64)
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 เม.ย. 65)
รายงานปัญหา/ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รายงานผลประจำปี 2564 (08 เม.ย. 65)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08 เม.ย. 64)
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 (07 เม.ย. 65)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (21 เม.ย. 64)
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (26 ต.ค. 64)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (08 เม.ย. 64)
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (04 เม.ย. 66)
รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (18 ต.ค. 65)
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เเดือน (08 เม.ย. 65)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (05 เม.ย. 65)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปี 2564 (04 ก.พ. 65)
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (12 เม.ย. 66)
การรักษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (05 เม.ย. 66)
การวางแผนอัตรากำลังและการสรรหาบุคลากร (05 เม.ย. 66)
จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ประจำสายงานของเทศบาล (21 ก.พ. 66)
การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 64 (21 เม.ย. 64)
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (07 เม.ย. 66)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (21 มี.ค. 66)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 (08 เม.ย. 65)
รายงานผลการบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (19 เม.ย. 64)
 
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (03 เม.ย. 66)
ประชุมประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (09 ก.พ. 66)
ประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปล (17 ก.พ. 65)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) (07 ก.พ. 65)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น (21 เม.ย. 64)
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (18 พ.ค. 66)
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (01 มี.ค. 66)
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10 (21 ก.ย. 65)
ประกาศการโอนงบประมราณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 (13 ก.ย. 65)
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 (17 ส.ค. 65)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 (26 ก.ค. 65)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6 (20 ก.ค. 65)
โอนงบประมาณรายจ่านยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 (20 มิ.ย. 65)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (20 พ.ค. 65)
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 (19 พ.ค. 65)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (07 ต.ค. 64)
ค้นหาประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง (07 ต.ค. 64)
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (13 มี.ค. 66)
หลักเกณการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (21 ก.พ. 66)
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (21 ก.พ. 66)
ประกาศ ก.ท.จ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การประเมินผลการปฏิบัติงาน (21 ก.พ. 66)
ประกาศ ก.ท.จ . เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ (20 ก.พ. 66)
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 (05 เม.ย. 65)
 
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี2566 รอบ 6เดือน (07 เม.ย. 66)
การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์กร (21 มี.ค. 66)
การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น (17 มี.ค. 66)
ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลซาง (27 ก.พ. 66)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (14 ก.พ. 66)
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (14 ก.พ. 66)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (14 ก.พ. 66)
 
โครงการลดขั้นตอน
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้คุณและโทษ การสร้างขวัญกำลังใจ (04 เม.ย. 66)
การประเมินผลการปฏิบัติการ (04 เม.ย. 66)
การพัฒนาบุคลากร (04 เม.ย. 66)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (04 เม.ย. 66)
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (04 เม.ย. 66)
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​ (06 ต.ค. 64)
กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) (05 ต.ค. 64)
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (05 ต.ค. 64)
รัฐธรรมนูญ (05 ต.ค. 64)
กฎหมายจัดตั้งและกระจายอำนาจ (05 ต.ค. 64)
 
แฟนเพจ
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม

ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลซาง
แบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์เทศบาลตำบลซางมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS