นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 670980
Page Views 1097069
 
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
  คำแถลงงบประมาณ      
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      
เทศบาลตำบลซาง  
อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  
         
                 
  รายรับจริง ปี  2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ      
  หมวดภาษีอากร 362,515.00 410,000.00 410,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 321,498.00 520,000.00 532,000.00
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 263,916.90 300,000.00 300,000.00
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 637,800.00 700,000.00 700,000.00
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 246,877.00 300,000.00 300,000.00
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00
รวมรายได้จัดเก็บ 1,832,606.90 2,230,000.00 2,242,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดภาษีจัดสรร 16,629,484.52 19,190,000.00 19,290,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,629,484.52 19,190,000.00 19,290,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,109,882.00 21,286,310.00 23,912,410.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,109,882.00 21,286,310.00 23,912,410.00
รวม 31,571,973.42 42,706,310.00 45,444,410.00