นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 670877
Page Views 1096954
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารทั่วไป
แบบคำขอกู้ยืมเงินคนพิการ 120,000 บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 58056
แบบคำขอกู้ยืมเงินคนพิการ60,000 บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 73875
แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนคนพิการ40,000 บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 59893
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.13 KB 57456
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.6 KB 57546
แบบขอมีบัตรคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.14 KB 57441
หลักฐานเงื่อนไขการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.9 KB 57573
เอกสารขอทำบัตรคนพิการ Word Document ขนาดไฟล์ 14.55 KB 57436
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ Word Document ขนาดไฟล์ 24.13 KB 57466
แบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 57511
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ63 Word Document ขนาดไฟล์ 26.21 KB 57468
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 927.38 KB 57583
แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 57453
แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 61741
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.77 KB 57470
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.47 KB 57440
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข Word Document ขนาดไฟล์ 39.06 KB 57494
มติค.ร.ม Word Document ขนาดไฟล์ 62.74 KB 58868
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.74 KB 57467
แผนและขั้นตอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.24 KB 57470
คำสั่ง คสชที่39. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.64 KB 57582

ระเบียบเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
แนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.84 KB 58018

แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องขอลงทะเบียน ดร.01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.55 KB 57481
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.95 KB 57461
แบบคำร้องขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน) ดร.03 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.84 KB 57426
แบบคำร้องขอคัดค้าน ดร.05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.88 KB 57395
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.06 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.46 KB 57667

พรบ.ควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2558 (กองช่าง)
ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ แบบ ขถด.1 การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (กองช่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.46 KB 57457
พรบ.ควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2558 (กองช่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.15 KB 57405

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองช่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.06 KB 57411

งานกองการศึกษา
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.85 KB 55488
คู่มือการปฏิบัติราชการกองการศึกษา เทศบาลตำบลซาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.24 KB 57494
ผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชน กองการศึกษา เทศบาลตำบลซาง ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 805.77 KB 64723

งานกองสวัสดิการสังคม
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลซาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 57485

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.64 KB 57393
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.61 KB 57379
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.84 KB 57390
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.47 KB 57384
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.04 KB 57380
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 57385
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.37 KB 57382