นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 29/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 668109
Page Views 1092424
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลซาง
ตารางเรียน 
ประจำปีการศึกษา  2562
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลซาง
อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
 
เดือน
วัน/เวลาเรียน  
วิชาเรียน/หลักสูตร
 
เวลาเรียน 09.00-16.00 น.
(วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 
ภาคเช้า
เวลา  08.30 –12.00 น.
ภาคบ่าย
เวลา  13.00-16.00 น.
 
เมษายน วันศุกร์  ที่  5  เมษายน  2562 หลักสูตรการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น กีฬา/นันทนาการ  
วันศุกร์  ที่  26  เมษายน  2562 หลักสูตรพระพุทธศาสนาเพื่อสุขภาพจิต กีฬา/นันทนาการ  
พฤษภาคม วันศุกร์  ที่  3  พฤษภาคม  2562 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
วันศุกร์  ที่  24  พฤษภาคม  2562 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
มิถุนายน วันศุกร์  ที่ 7 มิถุนายน  2562 หลักสูตรการเมืองท้องถิ่น/การเมืองสีขาว ดนตรี/นาฎศิลป์  
วันศุกร์  ที่  21  มิถุนายน  2562 หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ดนตรีศึกษา  
กรกฎาคม
 
วันศุกร์  ที่ 5  กรกฎาคม  2562 หลักสูตรงานหัตถกรรมฝีมือ งานปะดิษฐ์  
วันศุกร์  ที่  26  กรกฎาคม  2562 หลักสูตรภาษากับการสื่อสาร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
สิงหาคม
 
 
วันศุกร์  ที่ 9  สิงหาคม  2562 หลักสูตรสิ่งแวดล้อม หลักสูตรบำเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา  
วันศุกร์  ที่  23  สิงหาคม  2562 หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรดนตรี/นันทนาการ  

 
หมายเหตุ   ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูทางด้านสุขภาพ โดยจะแทรกสอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพไปทุกหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
 

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเทศบาลตำบลซาง 042 490539