นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 670999
Page Views 1097089
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป
 
1.1  ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ตอนใต้ของอำเภอเซกา  มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่  ที่สำคัญและเป็นแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาติ  3  สาย  คือ
- กุดซาง  ตั้งอยู่ในบ้านซาง  หมู่ 1  บ้านซางใต้  หมู่ 9  บ้านดงสาร หมู่ 6
  บ้านโนนสง่า  หมู่ 10 และบ้านซางเหนือ  หมู่  13 
- ลำน้ำสงคราม  เป็นลำน้ำกั้นระหว่างจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนครไหลผ่าน 
  บ้านซ่อมกอก หมู่ 3 บ้านซ่อมกอกเหนือ หมู่ 11  บ้านท่าเรือ  หมู่  8 บ้านท่าสำราญ หมู่ 2
  บ้านท่าสำราญเหนือ หมู่ 12 บ้านซางใต้  หมู่ 9 และบ้านดงสาร หมู่  6
- ลำน้ำฮี้  เป็นเส้นกั้นอาณาเขต  ระหว่างตำบลเซกา  กับตำบลซางและเป็นลำน้ำกั้นระหว่าง
  จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม  ไหลผ่านบ้านหนองยาง หมู่ 5 บ้านสันกำแพง  หมู่ 7 
  บ้านโคกบริการ หมู่ 4  บ้านโนนสง่า หมู่ 10 บ้านซางเหนือ หมู่ 13 บ้านซางใต้ หมู่ 9 
  และบ้านซาง หมู่  1
 
1.2  เนื้อที่
              ตำบลซาง มีเนื้อที่ประมาณ  137.73  ตารางกิโลเมตร 
 
          1.3  ภูมิประเทศ 
                         อาณาเขต
 
ทิศเหนือ          ติดกับ ตำบลหนองทุ่ม และตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้              ติดกับ ตำบลท่าก้อน ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร        
ทิศตะวันออก     ติดกับ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก      ติดกับ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
      

          1.4  ข้อมูลประชากร
1) มี  13  หมู่บ้าน  จำนวนหลังคาเรือน  2,589  หลังคาเรือน
2) จำนวนประชากรทั้งหมด  8,787  คน  รายละเอียดดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง
รวม
1 บ้านซาง 237 233 470 171 นายอัมพร  คำจุมพล
2 บ้านท่าสำราญ 293 264 557 171 นายศีลธรรม  สืบสิงห์
3 บ้านซ่อมกอก 471 466 937 255 นายปังทอง  สีม่วง
4 บ้านโคกบริการ 249 283 532 189 นายเดชศรี  พรมเชษฐา
5 บ้านหนองยาง 248 277 525 175 นายสมัย  บุญโท
6 บ้านดงสาร 327 290 617 169 นายสมจิตร  สายทอง
7 บ้านสันกำแพง 372 378 750 230 นายสมจิต  ศรีทอง
8 บ้านท่าเรือ 147 138 258 74 นายวิเชียร  หลวงเดช
9 บ้านซางใต้ 436 454 890 276 นายสุรพงษ์  ทองแดง
10 บ้านโนนสง่า 501 503 1,004 309 นายธนวัฒน์  พูลผล
11 บ้านซ่อมกอกเหนือ 492 545 946 263 นายทวี  เขื่อนคำนุ
12 บ้านท่าสำราญเหนือ 320 317 637 149 นายกฤติกูล  ฤกษ์ชัย
13 ซางเหนือ 314 232 637 158 นายประสิทธิ์  บุญชาญ
รวม 4,407 4,380 8,787 2,589  
 
3) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 63.80 คน/ตารางกิโลเมตร ( จำนวนประชากร÷พื้นที่ทั้งหมด)  
4) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 3.39 คน/ครัว (จำนวนประชากร÷ครัวเรือน)
                     หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (จากที่ทำการปกครองอำเภอเซกา  สำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
 
 1. การบริการพื้นฐาน
1.1 การคมนาคม/ขนส่ง
- มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ผ่าน  เชื่อมระหว่าง อำเภอเซกา กับ อำเภออากาศอำนวย เป็นถนนสายหลัก  โดยมีถนนซอยแยกจากถนนสายหลักเข้าหมู่บ้านได้อย่างสะดวก ซึ่งมีทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง
- มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2145 จากแยก บ้านหนองยาง ถึง บ้านซาง
- มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านตำบลซาง จาก อำเภอเซกา ถึง จังหวัดสกลนคร   
 
1.2 การโทรคมนาคม
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน           1        แห่ง
-  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์                   5        แห่ง
-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       4        แห่ง
 
1.3  การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  ทุกครัวเรือน การให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลซางจะรับผิดชอบในด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และในการตั้งงบประมาณขยายไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือนและหมู่บ้าน
1.4 ประปา  ตำบลซาง มีระบบประปา ดังนี้
ระบบประปาผิวดิน  มีจำนวน 6 หมู่บ้าน
- บ้านซาง หมู่ที่ 1
- บ้านซางใต้ หมู่ที่ 9
- บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 10
- บ้านซางเหนือ หมู่ที่ 13
- บ้านดงสาร หมู่ที่ 6
ระบบประปาบ่อบาดาล  มีจำนวน 4 หมู่บ้าน
- บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5
- บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 7
- บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8
- บ้านซ่อมกอกเหนือ หมู่ที่ 11
                   ระบบประปาหมู่บ้านดูแล  มีจำนวน 3 หมู่บ้าน
                   - บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 2
                   - บ้านท่าสำราญเหนือ หมู่ที่ 12
                   - บ้านโคกบริการ  หมู่ที่ 4
 2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 
2.1 จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2558  (ข้อมูล จปฐ.)
 
ประเภทอาชีพ เพศ รวม (คน) ร้อยละ
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ
เกษตรกรรม - ทำนา 1,329 46.44 1,381 45.97 2,710 46.20
เกษตรกรรม - ทำไร่ 9 0.31 5 0.17 14 0.24
เกษตรกรรม - ทำสวน 46 1.61 43 1.43 89 1.52
เกษตรกรรม - ประมง - - 1 0.03 1 0.02
เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 5 0.17 3 0.10 8 0.14
รับราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
55 1.92 72 2.40 127 2.17
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.03 2 0.07 3 0.05
พนักงานบริษัท 25 0.87 20 0.67 45 0.77
รับจ้างทั่วไป 711 24.84 696 23.17 1,407 23.99
ค้าขาย 60 2.10 75 2.50 135 2.30
ธุรกิจส่วนตัว 13 0.45 17 0.57 30 0.51
อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าว) 36 1.26 51 1.70 87 1.48
กำลังศึกษา 503 17.58 532 17.71 1,035 17.64
ไม่มีอาชีพ 69 2.41 106 5.53 175 2.98
รวม 2,862 100 3,004 100 5,866 100
 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา.
 
 
 
 
 2.2 จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558  (ข้อมูล จปฐ.)
 
ระดับการศึกษา เพศ รวม (คน) ร้อยละ
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ
ไม่เคยศึกษา 56 1.96 81 2.70 137 2.34
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 86 3.00 80 2.66 166 2.83
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 77 2.69 82 2.73 159 2.71
จบชั้นประถมศึกษา 1,642 57.4 1,696 56.46 3,338 56.90
(ป. 4, ป. 7, ป. 6)            
มัธยมศึกษาตอนต้น 462 16.14 449 14.95 911 15.53
(มศ. 1-3, ม. 1-3)            
มัธยมศึกษาตอนปลาย 323 11.29 382 12.72 705 12.02
(มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.)            
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 96 3.35 90 3.00 186 3.17
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 109 3.81 137 4.56 246 4.19
สูงกว่าปริญญาตรี 11 0.38 7 0.23 18 0.31
รวม 2,862 100 3,004 100 5,866 100
 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา.
 
 
  

2.3 รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2559  (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล จปฐ.)
 
หมู่บ้าน     แหล่งรายได้เฉลี่ยครัวเรือน (บาท/ปี)  รายได้ครัว รายได้บุคคล
จำนวน จำนวน อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ปลูก เลี้ยง เรือนรวมเฉลี่ย   รวมเฉลี่ย
ครัวเรือน คน       หาเอง      (บาท/ปี)    (บาท/ปี)
หมู่ 1 ซาง 106 322 99,510 24,506 18,390 18,199 160,605 52,870
หมู่ 2 ท่าสำราญ 131 433 116,709 27,756 13,512 14,994 172,971 52,331
หมู่ 3 ซ่อมกอก 183 554 99,557 21,273 13,937 17,681 152,468 50,364
หมู่ 4 โคกบริการ 135 377 91,647 26,793 23,572 19,929 161,941 57,989
หมู่ 5 หนองยาง 122 423 193,434 28,279 16,316 19,221 203,251 58,621
หมู่ 6 ดงสาร 132 429 142,621 40,659 17,752 26,633 227,664 70,051
หมู่ 7 สันกำแพง 153 497 108,026 28,464 16,349 18,667 171,506 52,798
หมู่ 8 ท่าเรือ 48 166 74,896 34,104 20,654 20,542 150,196 43,430
หมู่ 9 ซางใต้ 205 491 98,502 22,811 14,312 19,312 154,938 64,689
หมู่ 10 โนนสง่า 235 750 156,098 38,114 25,246 21,503 240,961 75,501
หมู่ 11 ช่อมกอกเหนือ 200 603 72,301 48,395 35,726 28,666 185,087 61,389
หมู่ 12 ท่าสำราญเหนือ 131 445 116,183 34,336 25,748 12,221 188,489 55,488
หมู่ 13 ซางเหนือ 129 370 170,527 38,295 20,060 20,694 249,575 87,014
รวม 1,910 5,860 115,679 32,096 20,550 20,177 188,501 61,440
 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา.
 
 
 2.4 ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ ปี 2559  (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล จปฐ.)
 
ตัวชี้วัด จำนวนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์
สำรวจทั้งหมด จำนวน ร้อยละ
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 30 คน - -
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
   ภูมิคุ้มกันโรค
605 คน - -
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 24 คน - -
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 1,910 คร. 5 คร. 0.52
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 1,910 คร. 10 คร. 0.35
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคฯ 3,593 คน - -
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 5,667คน - -
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 1,910 คร. 3คร. 0.16
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 1,910 คร. 4คร. 0.21
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 1,910 คร. 1 คร. 0.05
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 1,910 คร. 1 คร. 0.05
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,910 คร. 10 คร. 0.52
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,910 คร. 5 คร. 0.26
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,910 คร. 5 คร. 0.26
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,910 คร. 5 คร. 0.26
16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 122 คน - -
17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 541 คน - -
18. เด็กที่จบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า 32 คน - -
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ - - -
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และคิดเลขอย่างง่ายได้ 4,049 คน 7 คน 0.17
21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 3,773 คน 2 คน 0.05
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 797 คน 7 คน 0.88
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 1,910 คร. 13คร. 0.68
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,910 คร. 8 คร. 0.42
25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว ) 5,860 คน 843 คน 14.39
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 5,860 คน 761 คน 12.99
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 5,667 คน 46 คน 0.81
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน /ชุมชน หรือภาครัฐ 889 คน - -
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน /ชุมชน หรือภาครัฐ 52 คน - -
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมู่บ้าน /ชุมชน
     หรือ ท้องถิ่น
1,910 คร. - -
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา.
 

13
    2.5 ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ ปี 2559  (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล จปฐ.)  ระดับตำบล
เทศบาลตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
ตัวชี้วัด จำนวนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์
สำรวจทั้งหมด จำนวน ร้อยละ
หมวดที่  1  สุขภาพดี(คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี มี 7 ตัวชี้วัด)      
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 30 คน - -
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
   ภูมิคุ้มกันโรค
605 คน - -
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 24 คน - -
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 1,910 คร. 5 คร. 0.52
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 1,910 คร. 10 คร. 0.35
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคฯ 3,593 คน - -
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 5,667คน