นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 671028
Page Views 1097118
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
   “ ตำบลซางชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
      พัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ
 
พันธกิจ(Mission) 
          1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
          2. พัฒนาการศึกษา สวัสดิการและสาธารณสุข ในชุมชนให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และได้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
          3. ส่งเสริม และพัฒนา การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
          4. พัฒนาระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมให้มีประสิทธิภาพ
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
          6. อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          7. การบริหารจัดการที่ดี การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน

เป้าหมาย(Goals)    
          1. สามารถบริหารและจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การสาธารณูปโภคและจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. การศึกษาทุกระดับในชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและได้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
          3. วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน
          4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพเสริมรายได้  รวมทั้งสามารถพัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
          5. ชุมชนมีระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
          6. ในชุมชนมีกระบวนการและมาตรการเพื่อจัดระเบียบสังคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบความเรียบร้อยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          7. ประชาชนในชุมชนทุกระดับได้การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
          8. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน
          9. ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
        10. เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชน
        11. ประชาชนทุกระดับในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
        12. เกิดการบูรณาการสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชน