นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 670840
Page Views 1096917
 
คู่มือประชาชน
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ ดร.01 (04 ก.พ. 65 | อ่าน 232 ครั้ง)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน แบบ ดร.02 (04 ก.พ. 65 | อ่าน 201 ครั้ง)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ ดร.06 (04 ก.พ. 65 | อ่าน 184 ครั้ง)
คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ (04 ก.พ. 65 | อ่าน 206 ครั้ง)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (04 ก.พ. 65 | อ่าน 202 ครั้ง)
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ (04 ก.พ. 65 | อ่าน 174 ครั้ง)
หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ(กรณีผู้ดูแลขอเปลี่ยนแปลง) (04 ก.พ. 65 | อ่าน 286 ครั้ง)
หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ(กรณีคนพิการขอเปลี่ยนแปลง) (04 ก.พ. 65 | อ่าน 409 ครั้ง)
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (04 ก.พ. 65 | อ่าน 196 ครั้ง)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (04 ก.พ. 65 | อ่าน 173 ครั้ง)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (04 ก.พ. 65 | อ่าน 141 ครั้ง)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (04 ก.พ. 65 | อ่าน 129 ครั้ง)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (04 ก.พ. 65 | อ่าน 135 ครั้ง)
คำร้องทั่วไปงานไฟฟ้า (13 มิ.ย. 63 | อ่าน 319 ครั้ง)
คำร้องทั่วไปงานประปา (13 มิ.ย. 63 | อ่าน 273 ครั้ง)
คำร้องใช้น้ำประปา (13 มิ.ย. 63 | อ่าน 271 ครั้ง)
คำร้องขอซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (13 มิ.ย. 63 | อ่าน 285 ครั้ง)
คำขอใช้รถบรรทุกเครนฯ (13 มิ.ย. 63 | อ่าน 249 ครั้ง)
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารที่พักอาศัย (13 มิ.ย. 63 | อ่าน 268 ครั้ง)
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง (13 มิ.ย. 63 | อ่าน 304 ครั้ง)