นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 668333
Page Views 1092787
 
กองการศึกษา

นายถนัดกิจ หล้ามี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางคนึงนิจ เชิดชู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางอาพร ทองแดง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบังอร ยกน้อยวงค์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสุพิมพ์ มหานิล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.เนาวรัตน์ บุญมี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางปราณี เกษางาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.ดลฤทัย ทองแดง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.นริศรา เพี่ยงเงิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางวงศ์เพชร บุญโท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.สุพรรษา ตาลโก่นกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางอรทัย มิตพะมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิภาพร ปาปะเก
ผู้ดูแลเด็ก

นางเนรมิต ว่องไว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสมพร นันธะชัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางปานทอง ไชยสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลัดดาวรรณ สุสิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางนิตยา พร้อมไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริรักษ์ ขันติมนต์
ผู้ดูแลเด็ก

นางบรรจบ ศรีแสง
ผู้ดูแลเด็ก

นางยุพิน ศรีทอง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนัญญา ทองแดง
ผู้ดูแลเด็ก

นาง-
พนักงานจ้างเหมาบริการ