นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 668326
Page Views 1092779
 
นโยบาย
นโยบายผู้บริหาร
เทศบาลตำบลซาง

 
(1)  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
  1) พัฒนา  ปรับปรุง  สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาฯ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของตำบล และตรงตามความต้องการของประชาชน
  2)  พัฒนา ปรับปรุง สถานีสูบน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและการเกษตร  รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในช่วงเกิดภาวะหรือสถานการณ์ภัยแล้ง
  3) ควบคุมการปลูกสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
  4)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหา บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเพียงพอ
  5) จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค ให้เพียงพอแก่ประชาชน เช่น การขยายเขตประปาฯ
 
(2)  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  1) ดำเนินการจัดทำงบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สินของเทศบาล ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในอันที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน
 3) สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นรายได้
 4) จัดให้มีตลาดสด ตลาดกลางทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขยายฐานเศรษฐกิจประชาชนในเทศบาล
 
(3) นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
    1) สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น  
    2) ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล  ให้เกิดบูรณาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
    3) ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชนเพื่อจะได้มีอุปกรณ์กีฬา เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกายอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาของชุมชนให้ทันสมัย
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรศาสนาทุกศาสนา
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นเทศบาลตำบลซาง
   6) ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับ
(4) นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
     1)  สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน
     2)  สงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งพัฒนาเด็ก เยาวชน องค์กรสตรีและองค์กรภาพประชาชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
     3) ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล หน่วยกู้ภัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานเพื่อดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
    4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในวงราชการ ทั้งในระบบการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตามขั้นตอนของทางราชการ
    5) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพตามความเหมาะสมภายใต้กรอบงบประมาณและนโยบายรัฐบาล
    6) ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อเติมเต็มในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 
(5) นโยบายด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   1) พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล  โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขยะให้ทั่วถึงและจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม
   2) รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะ
   3) รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ
   4) สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
   5) รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   6) ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลซาง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
  (6) นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ
     1)  ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือยึดหลักธรรมาภิบาล
    2)  ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร โดยการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมรวมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตใต้สำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และถูกต้อง ตามระเบียบ ขั้นตอนและกฎหมาย
    3)  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลให้ได้รับการศึกษาและเกิดจิตให้สำนึกในการบริการประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล   
    4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจการอื่นที่กฎหมายกำหนด