นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 671236
Page Views 1097355
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน (17 ก.พ. 65 | อ่าน 181 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (07 เม.ย. 64 | อ่าน 294 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ทต.ซาง (05 เม.ย. 64 | อ่าน 265 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (29 มิ.ย. 63 | อ่าน 811 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (29 มิ.ย. 63 | อ่าน 266 ครั้ง)
การรับชำระภาษีบรุงท้องที่- (24 พ.ค. 62 | อ่าน 256 ครั้ง)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต (24 พ.ค. 62 | อ่าน 280 ครั้ง)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (24 พ.ค. 62 | อ่าน 234 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (24 พ.ค. 62 | อ่าน 244 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ _ตั้งใหม่_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรม (24 พ.ค. 62 | อ่าน 455 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ _เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะ (24 พ.ค. 62 | อ่าน 338 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ _เลิกประกอบพาณิชยกิจ_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป (24 พ.ค. 62 | อ่าน 169 ครั้ง)
ูคู่มือการรับชำระภาษีป้าย (13 พ.ค. 62 | อ่าน 174 ครั้ง)
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (13 พ.ค. 62 | อ่าน 181 ครั้ง)
คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต (13 พ.ค. 62 | อ่าน 172 ครั้ง)
คู่มือมาตรฐานการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (13 พ.ค. 62 | อ่าน 170 ครั้ง)
01คู่มือการปฏิบัติราชการกองการศึกษา เทศบาลตำบลซาง ( | อ่าน 165 ครั้ง)