นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 671176
Page Views 1097293
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ บก 0023.2/ว1496 ลว 4 เมษายน 2565 เรื่ืองแจ้งมติ ก.ท.จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 3/2565 (25 พ.ค. 66 | อ่าน 5 ครั้ง)
ที่ มท 0816.2/ว9628 ลว.23 ธ.ค.65 เรื่อง การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) (13 ก.พ. 66 | อ่าน 36 ครั้ง)
ที่ มท 0816.2/ว7124 ลว. 26 ก.ย.65 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน (13 ก.พ. 66 | อ่าน 44 ครั้ง)
ที่ มท 0816.2/ว9433 ลว 15 ธ.ค.65 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน (13 ก.พ. 66 | อ่าน 101 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (07 ก.พ. 65 | อ่าน 174 ครั้ง)
หนังสือเวียน กวจ ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 ยกเลิก ว845 (02 ก.พ. 65 | อ่าน 180 ครั้ง)
ประกาศ กท.จ.บึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (05 ม.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ กท.จ.บึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2563 (01 ม.ค. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
63ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรป (07 เม.ย. 64 | อ่าน 1007 ครั้ง)
62ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรป (07 เม.ย. 64 | อ่าน 261 ครั้ง)
61พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (07 เม.ย. 64 | อ่าน 326 ครั้ง)
60พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 (05 เม.ย. 64 | อ่าน 310 ครั้ง)
59พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (05 เม.ย. 64 | อ่าน 274 ครั้ง)
58พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 (05 เม.ย. 64 | อ่าน 388 ครั้ง)
57พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 (05 เม.ย. 64 | อ่าน 265 ครั้ง)
56พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 (05 เม.ย. 64 | อ่าน 233 ครั้ง)
55ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจ (05 เม.ย. 64 | อ่าน 207 ครั้ง)
54ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับ (05 เม.ย. 64 | อ่าน 265 ครั้ง)
53พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (05 เม.ย. 64 | อ่าน 170 ครั้ง)
52พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (05 เม.ย. 64 | อ่าน 159 ครั้ง)