นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 29/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 668146
Page Views 1092467
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 อาศัยอำนาจตามความมาตรา 39         แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นควรประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษี      ที่จัดเก็บ  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2566                   โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. ฐานภาษี
กำหนดให้ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้คำนวณเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 1.  ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
 2.  สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
 3.  สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้)
 1. การคำนวณภาษี
ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปูลกสร้าง ซึ่งคำนวณได้ตามมาตรา 35 หักด้วยมูล ค่าของฐาน
ภาษีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 40 หรือมาตรา 41 แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา 94 ตามสัดส่วนที่กำหนดในมาตรา 38 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนภาษีที่ต้องเสีย กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันและเป็นเจ้าของเดียวกัน ให้คำนวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
 1. อัตราภาษีที่จัดเก็บ
กำหนดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล  มาตรา  94         แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่กำหนดไว้ว่าในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
 
 
 
/3.1ที่ดินและ...
 
-2-
3.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
 

3.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
                   
3.3 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
                   
                    3.4 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม ข้อง 3.2 และ ข้อ 3.3
                   
/3.5 ที่ดินและ...
 
-3-
                    3.5 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย
                   
                    3.6 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
                   
 1. การประเมินภาษี
  1. ในปี 2566 เทศบาลตำบลซางแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งหนังสอแจ้งประเมิน (ภดส.6)
และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.7) หรือ แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2566
 1. พนักงานประเมินมีอำนาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทรายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 1. การชำระภาษี
6.1 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  ชำระได้นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินจนถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยชำระได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง     เทศบาลตำบลซาง  หมู่ 10 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ หรือโอนเข้าบัญชี “เทศบาลตำบลซาง” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซกา บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 430-0-23882-0 “เทศบาลตำบลซาง“ และแจ้งการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
6.2 ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีสิทธิขอผ่อนชำระเป็นรายงวดโดยมีค่าภาษีจำนวนสาม
พันบาทขึ้นไป แบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละเท่ากัน ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
 
/(1) งวดที่หนึ่ง…
-4-
(1) งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือน  มิถุนายน 2566
(2) งวดที่สอง ชำระภายในเดือน กรกฎาคม 2566
(3) งวดที่สาม ชำระภายในเดือน สิงหาคม 2566
6.3 ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบที่แจ้งประเมิน โดยสามารถส่งเช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง สั่งจ่ายในนาม “เทศบาลตำบลซาง” และดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชำระภาษี
 1. สิทธิและการอุทธรณ์ภาษี
ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษี แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี
นั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี กรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคำร้องคัดค้านของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้หนังสือแจ้ง
                    การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชำระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชำระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ทุเลาการชำระภาษีแล้ว
                    หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลซาง หรือ เบอร์โทรศัพท์ /โทรสาร 042-088217 และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์http://tambolsang.go.th/หรือ เพจเทศบาลตำบลซาง https://www.facebook.com/tessabalsang/
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                           ประกาศ   ณ   วันที่         มีนาคม  พ.ศ. 2566
 
 
(นายทิฆัมพร วรรณภูมิ)
                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลซาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ตารางกำหนดอัตราร้อยละค่าเสื่อมของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปี 2566
 
เทศบาลตำบลซาง
อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562
จังหวัดบึงกาฬ
 
 
รหัส ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ราคาต่อตารางเมตร (บาท) หมายเหตุ
101 บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว 6,900  
102 บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 7,350  
103 บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว 8,000  
104 บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น 6,950  
105 บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น 7,700  
106 บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 7,050  
107 บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น 7,650  
108 บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั้น 7,700  
109 บ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั้น 7,250  
110 บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 8,050  
111 บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 8,000  
112 บ้านอาศัยแฝดตึกชั้นเดียว 7,850  
201 บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) ชั้นเดียว 6,700  
202 บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) สองชั้น 6,550  
203 บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) สามชั้น 6,700  
204 บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) สี่ชั้น 6,600  
301 ห้องแถวไม้ชั้นเดียว 6,500  
302 ห้องแถวไม้สองชั้น 6,700  
303 ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 6,600  
401 ตึกแถวชั้นเดียว 7,550  
402 ตึกแถวสองชั้น 7,900  
403 ตึกแถวสองชั้นครึ่ง 8,000 มีชั้นลอย
404 ตึกแถวสามชั้น 7,900  
405 ตึกแถวสามชั้นครึ่ง 7,900 มีชั้นลอย
406 ตึกแถวสี่ชั้น 8,050  
407 ตึกแถวสี่ชั้นครึ่ง 8,100 มีชั้นลอย
408 ตึกแถวห้าชั้น 7,950  
409 ตึกแถวหกชั้น 7,900  
501 คลังสินค้า พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 5,550  
502 คลังสินค้า พื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตรขึ้นไป 3,250  
503 เรือนคนใช้/ครัว 5,650  
504 โรงจอดรถ 2,600  
505 สถานศึกษา 6,850  
506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 8,900  
506/2 โรงแรม ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป 9,900  
507 โรงมหรสพ 7,700  
508 สถานพยาบาล 9,000  
509/1 สำนักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 6,900  
509/2 สำนักงาน ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป 8,800  
510 ภัตตาคาร 6,400  
511/1 ห้างสรรพสินค้า 8,950  
511/2 อาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 7,650  
512 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 5,150 พื้นที่อาคารและบริเวณหัวจ่าย
513 โรงงาน 5,600  
514 ตลาด พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 3,550 พื้นที่ของแต่ละอาคาร
515 ตลาด พื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 3,750 พื้นที่ของแต่ละอาคาร
516 อาคารพาณิชย์ ประเภทโฮมออฟฟิศ 8,400  
517 โรงเลี้ยงสัตว์ 2,150  
518 โรงงานซ่อมรถยนต์ 5,600  
519 อาคารจอดรถ 5,900  
520/1 อาคารอยู่อาศัยรวม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 7,400  
520/2 อาคารอยู่อาศัยรวม ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป 8,300  
521 ป้อมยาม 5,200  
522 อาคารพาณิชย์ ประเภทโชว์รูมรถยนต์ 5,150 พื้นที่สำนักงานและส่วนบริการ
523 ห้องน้ำรวม 5,750  
601 รั้วคอนกรีต 2,000 รวมประตู
602 รั้วลวดหนาม 400 รวมประตู
603 รั้วสังกะสี 550 รวมประตู
604 รั้วลวดถัก 950 รวมประตู
605 รั้วไม้ 1,450 รวมประตู
606 รั้วเหล็กดัด 2,550 รวมประตู
606 รั้วอัลลอยด์ 5,350 รวมประตู
608 สระว่ายน้ำ 7,300  
609 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 800  
610 ถนนคอนกรีต 850  
611 ลานคอนกรีต 450  
612 ถนนลาดยาง 700  
613 ป้ายโฆษณา 7,600 พื้นที่โครงสร้างส่วนที่ติดตั้งป้าย
614 ท่าเทียบเรือ 12,500  
 
         
 

 

โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2566,14:11   อ่าน 33 ครั้ง