การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
                 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integarity  and Transparency Assessment  หรือที่เรียกว่าการประเมิน  ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง  โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด  เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่ายงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ  ดังนั้น  การประเมิน ITA  จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น  แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ  สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ  ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป
                 การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง  เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  การประเมิน ITA  ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้นที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทรายบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย
                  นอกจากนี้  ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว  การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ  เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประาชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย
                  การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และมีการพัฒนามาเป็นระยะโดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  นี้  นอกจากจะยังมีการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมาแล้ว  ยังถือเป็นช่วยพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA นี้ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส  และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  OIT

                   เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน  ผ่านการระบุ  URL   ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ  ITAS  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน 2  ตัวชี้วัด  ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผย้อมูล (ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  การบริหารงาน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการส่งเสริมความโปร่งใส)  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต(ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)